Skattning

Skattning för prioritering och strukturerad analys!

Det kan vara kostsamt och svårt att bestämma prioriteringer eller åsikter hos grupper. Detta är speciellt påtagligt:

 1. När gruppen i mötet skall besluta vilka förslag man skall gå vidare med eller vilka fakta eller åsikter som är värda att fortsätta undersöka.
 2. När operativa eller strategiska ledningsgrupper skall ta beslut och nu kan ta bättre beslut genom analys av skattningar med flera kritierier och resultat presenterade rationellt och strukturerat i diagram och tabeller.

 

Oavsett syfte så ersätter MeetingSphere Rating Tool gamla traditionell och mindre inspirerande sätt att "summera läget" med en strukturerad demokratisk representation av gruppens åsikter. VAD skattar gruppen högre än annat? VAD är inte intressant? VAR har vi konsensus? VAR tycker vi olika? Alla dessa frågor besvaras så fort som folk kan tänka och resultaten visas och uppdateras löpande momentant vartefter som de individuella skattningarna blir klara.

MeetingSphere Rating Tool

 

MeetingSphere Rating Tool har de skattningsmöjligheter du som processledare behöver för att sätta upp skattningar med hjälp av skalor, eller göra urval, eller att allokera resurser (tid, pengar) genom att ange numeriska uppskattningar. Då kan även budgeterings- eller projektplaneringsprocesser enkelt genomföras.

 

Om du är van att jobba med MS Excel och ha flera kriterie-kolumner och brukar göra automatiska beräkningar så kommer du att känna igen dig. På samma sätt här anger du brytpunkter för när "celler" skall få viss färg, när standardavvikelser skall markeras, och du väljer också vilka diagramtyper du vill visa resultaten med.

 

 

 

Som processledare kan du nu anpassa skattningar, prioriteringar, värderingar så att de passar vilken beslutsprocess du än har tagit dig an. Några exempel kan vara:

 

 • Riskanalyser - sätter du enkelt upp med två kriterier. Sannolikhet och konsekvens kan sen multipliceras till ett "Riskvärde". Här får du exakt samma diagram som du är van vid.
 • SWOT-analyser - styrkor, svagheter, möjligheter, och hot kan nu värderas och sen matchas ihop till handlingsplaner.
 • Leverantörsutvärderingar - de krav ni ställer sätter man som kritierer och sen skattar man olika leveratörers förmåga att möta kraven. Skattningar kan motiveras och här får man bra underlag för att välja rätt leverantör. Det är inte alltid som lägsta pris blir billigast!
 • Budgetering - efter att relevanta kostnadsposter (aktiviteter) har identifierats via brainstorm, så kan nu de beslutade aktiviteterna kostnadsuppskattas av utvalda personer. Då får du en sammanvägd bild av din budget, om du har begränsat budgeten så har alla styrts upp att fördela denna, av dig, tilldelade budgeten.

 

 

Detta är några exempel vad du som processledare kan göra med MeetingSphere Rating Tool.

 

Alla förslag ni sen väljer ut från diagram eller resultattabeller att gå vidare med kan sen flyttas över till andra verktyg för behandling så som t.ex. ta fram handlingsplaner för era topp-rankade förslag eller att tilldela ansvar för genomförande i Action Planner.

 

 

Deltagare uppskattar att de direkt kan se resultaten av sin insats. Som processledare kan du låta deltagare direkt komma till resultattabeller och diagram efter avslutat arbete. Genom direkt återkoppling så skapar du betydligt större engagemang och delaktighet. Man behöver inte vänta i oändlighet innan man vet resultaten från den egna insatsen.

 

Traditionella enkäter är UTE!

 

MeetingSphere Rating Tool gör dina skattningar till momentant transparanta demokratiska och kreativa sessioner - en demoKreativ session för alla (Anyone - Anywhere - Anytime).

 

Som processledare har du nu tillgång till de verktyg du behöver för att överträffa förväntningar!

 

 

Användningsområden för MeetingSphere Rating

 

 • Hela organisationen kan skatta identifierade utvecklingsmöjligheter - "Tech Jams"
 • Din stads medborgare kan ranka dina stadsutvecklingsförslag - Medborgardialoger
 • Din förenings medlemmar kan prioritera vilka insaster som är mer viktiga att arbeta med
 • Dina kunder kan prioritera vilka produktegenskaper de värdesätter framför andra
 • Dina säljare kan skatta vilka kunder som är mer intressanta att jobba vidare med i respektive segment - "Canvas Business Modelling"

 

Upplev själv enkelheten med MeetingSphere Rating Tool. Prova gratis redan idag.

 

MeetingSphere Rating Tool

Hur man ...

Engelsk introduktion
Engelsk "How to..."

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved