Medborgardialog

Sätt bollen i rullning!

MeetingSphere

ROC

MeetingSphere - Return On Collaboration (ROC) visar på förbättringar som nås vid investering i MeetingSphere med avseende på TID, KVALITET, och KOSTNAD.

 

Förbättringar är här kvalitativa, men kund- exempel visar att ledtider kan kortas ned till en sjättedel mot tidigare, dvs >80% ökad produktivtet.

 

Förbättringar redovisas här efter alla beslutsprocessers A-B-C, d.v.s. A. faktainsamling (brainstorm), B. analys med beslut, och C. genomförande (exekvering).

Medborgardialoger - ROC

 

ROC - Tid

A. Brainstorm - betydligt kortare tid krävs för att planera, bygga, och genomföra en session för att få in och organisera stora mängder av data (ex. förslag, synpunkter, krav, etc) från medborgarna.

B. Analys - alla data är redan på plats i MeetingSphere, vem som helst kan delta, när som helst, från vilken plats som helst, vilket sparar mycket tid för analysen.

C. Exekvering - De förslag som valts ut och utvecklats med medborgarna kan nu snabbt beredas och implementeras med fortsatt stöd av MeetingSphere.

ROC - Kvalitet

A. Brainstorm - större volymer av data ger bättre utfall och representativt underlag. Genom anonymisering fås opåverkade, ärliga, och mer detaljerade data som speglar verkligheten.

B. Analys - Betydligt färre itterationer krävs, det är högre nivå av innovation på inkomna data, och analysen kan göras tillsammans med medborgare som är online eller på plats i mötesrummet.

C. Exekvering - genom att fler deltar i analysen sprids kunskap och ansvars-känsla naturligt och behov av så kallade implementeringar minskar. Efterlevnad av ställda krav, gällande lagar och förordningar, underlättas då kravställare, experter, och beslutsfattare nu deltar i genomförandet.

Ekonomi av resurser

A. Brainstorm - att sätta upp en dialog går att göra på 90 sekunder (instant brainstorm) vilket ofta används på sittande möten då man vill ha en brainstorm i mötet. Snabbheten och enkelheten i att skapa och få ett engagerande deltagande driver ner kostnaden för brainstorming d.v.s. data insamling. Med delegering av administrativ datahantering kan kostnaden för sortering, "städning", kategorisering, m.m. hållas nere också för organisationsövergripande sessioner med tusentals deltagare.

B. Analys - analyskostnaderna hålls nere då antalet fysiska möten kan minimeras, nödvändig expertis kan alltid delta och säkerställer då att bättre beslut tas fortare.

C. Exekvering - kostnaden för genom-förande minskar kraftigt dels tack vare att fler har varit med i alla steg och behovet av så kallad "implementering" i organisationen minskar och dels för att antalet itterationer minskar då vi gör mer rätt från början, dvs klassiska omtag behöves inte längre.

Nulägesanalys ROC

 

Vi hjälper er inför en kommande investering i MeetingSphere att genomföra en analys av ert nuläge och ta fram kartan för resan.

 

Kontakta oss för en fortsatt dialog.

Hem

- Unlock the Power of People

Bättre möten - Bättre resutlat!

Tillämpningar

Medborgardialog - Medborgarbudget

 

Allt fler kommuner och landsting erbjuder intressenter att delta i diskussionen om prioriteringar. Målen är flera. Dels samlas idéer om hur gemensamma resurser ska användas, dels bjuds intressenter in att också prioritera och fördela resurser.

 

Medborgardialog och Medborgarbudget är samlingsnamn på metoder för medborgare att delta i diskussionen och påverka offentliga resurser. Med MeetingSphere som verktyg så kan du nu genomföra alla de dialoger som du tidigare har gjort helt manuellt eller genom en mix av olika verktyg. Vi har genomfört otaliga dialoger av olika typ och här nedan beskriver vi några av dem.

 

MeetingSphere är en molntjänst (Software-as-a-Service) utvecklad speciellt för strukturerade dialoger. Men för kunder med speciella krav kan MeetingSphere också levereras i en rad olika varianter inklusive som installation i egna miljöer eller som medtagbar portabel serverlösning.

 

Med MeetingSphere öppnas mycket olika möjligheter att genomföra din medborgardialog. Nu kan du byta påverkan mot samverkan, och medverkan mot medbestämmande. Om du har fler exempel än de som vi här beskriver får du väldigt gärna höra av dig till oss så ser vi till att de publiceras.

Medborgardialog i kommunala planprocesser

 

3D/4D Virtuella modeller i samverkan med MeetingSphere

 

Tillsammans med 4Dialog tillför vi en helt ny dimension till dialogen om framtidens samhälle. Med 4D/3D virtuella modeller av stadsmiljöer, byggnader, anläggningar kombinerat med MeetingSphere så flyttar vi dialogen om samhällsutveckling hem till medborgarnas vardagsrum.

 

Nu kan alla som vill engagera sig i utvecklingen delta från plats och på tid som de själva bestämmer. Kommunens tjänstemän kan ordna stadsvandringar med intressenter, BRÅ kan se hur dygnets mörka timmar skapar osäkra miljöer, köpmän kan bjudas in för att studera hur exponering och interiörer ser ut innan ens det nya köpcentrat är byggt. Möjligheterna är oändliga.

 

Sundbybergs stad - Årets tillväxtkommun 2014!

 

Video visar gågata i Sundbyberg och hur olika avatarer, dvs besökare som är inloggade rör sig i modellen.

 

På de informationstavlor som ses i modellen placeras MeetingSphere:s dialoger för samverkan med besökare kring relevanta frågeställningar för den platsen. Samma dialoger kan också nås från kommunens hemsida där projektet beskrivs.

 

Informationsblad om denna lösning hittar du här.

 

Du kan också prova en förenklad dialog med MeetingSphere här. Det är verktyget Discussion som vi här använder och har lagt samma frågor på tre olika språk.

 

Medborgardialog med MeetingSphere

 

Konsten att engagera medborgarna på riktigt är nu inom räckhåll för alla. Online workshops med MeetingSphere är så långt man kan komma från passiva enkäter. Här bedrivs proaktiv och konstruktiv dialog i realtid. Medborgare bjuds in till idégenereringar och prioriteringar i ett faciliterat flöde. Med digitalt driv och delaktighet skapas nya lösningar, som går att bearbeta i realtid, ge omedelbar feedback och rapportering på.

 

Resultatet går dessutom att behandla i fysiska workshops med samma verktyg. Det innebär att en kommunal förvaltning kan skräddarsy dialogen efter vilka behov man har och få exakta och kostnadseffektiva lösningar hela vägen fram till slutmålet. Besvärliga och tidskrävande analyser och sammanställningar är ett minne blott.

 

Resan från "?" till "!" är en kreativ och effektiv dialog där involveringsnivån inte liknar något annat. Med MeetingSphere så är dialoger med "Anyone - Anywhere - Anytime" nu möjliga!

 

 

 

 

Medborgarbudget i utvecklingsområden

 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL ) har utvecklat ett exempel för medborgarbudget och vi har här lagt in det exemplet i MeetingSphere så ni kan se hur kraftfullt det kan bli när medborgare kan delta i prioritering av en kommuns resurser.

 

Exempel - Mittköpings kommun

 

Mittköping kommun behöver göra nedskärningar inom kultur- och fritidsområdet.

Budgeten kommer att minska med nästan 10% inför år 2016.

 

Kommunen har beslutat att bjuda in medborgarna att lämna synpunkter på hur och var nedskärningarna bör göras. Syftet med detta är både att kommunen ska dra lärdomar från medborgarnas åsikter och idéer och att hjälpa medborgarna att förstå de svåra beslut som kommunen står inför.

 

Via denna länk kommer du till MeetingSphere och den medborgarbudget vi satt upp. Du loggar in med ditt fullständiga namn och den epost-adress som du vill att vi använder i dialogen med dig.

 

Du kan hela tiden, via resultattabell och diagram i MeetingSphere följa hur budgeten utvecklas vart efter som ni medborgare har lämnat era bidrag.

 

Med er hjälp så kan vi göra bra och kloka nedskärningar.

 

Tack för din hjälp!

 

 

 

Användningsområde Medborgarbudget

 

Där förtroendet för det demokratiska systemet är lågt eller obefintligt är det bra att låta medborgarna vara med och bestämma hur kommunen skall fördela resurserna i en medborgar-budget-process. Kontakta oss gärna så visar vi er hur det kan göras.

Medborgarförslag - Petitioner

 

Ett e-förslag eller en e-petition är en kort fråga, önskan om åtgärd eller information från en medborgare till kommunen, landstinget eller regionen. Förslaget är tillgängligt för alla via hemsidan och andra medborgare kan visa sitt samtycke eller avslag, dvs vad de tycker om förslaget genom att markera med hjälp av Sticky Points.

 

Här kan du prova hur enkelt det är i MeetingSphere att lämna förslag och direkt ochså visa vad du tycker om de förslag som redan lämnats. Logga in med namn och den epost som du vill kommunen skall använda i dialogen med dig. Kontakta oss när du vill ha hjälp med din egen förslagshantering. Här kan du läsa mer om vad SKL tycker ...

SKL Bokskåpet - här hittar du litteratur som SKL rekomenderar för Medborgardialoger.
SKL Dialogguide – ditt stöd för att planera dialoger! Kostnadseffektivt genomförande gör ni sen med hjälp av MeetingSphere.

Jag vill veta mer!

 
 
 
 

Tipsa

Välj språk

 

English

MeetingSphere

MeetingSphere

Svenska

CCG YouTube

Copyright © 2009 - 2018, CCG Europe AB

All Rights Reserved